View Single Post
Old 05-24-2018, 10:22 AM   #2
eqvanet
Registered User
 
Join Date: May 2018
Posts: 41
ایده نوشتن مقاله

چطور ایده نوشتن مقاله اغوا کننده بعدی سایت را پیدا کنیم

می دانی چطور حسی هست؟
چند روزی از آخرین مقاله ای که نوشتی می گذرد. می دانی مخاطبین سایتت منتظر خواندن مقاله بعدی هستند.
پشت میز کامپیوتر می آیی. ساعت ها به صفحه سفید مانیتور خیره می شوی.
سعی می کنی ایده جدیدی را برای نوشتن پیدا کنی اما انگار ذهنت قفل شده است.
مدت ها است درباره یک موضوع مشخص نوشته ای و احساس می کنی بیشتر از این حرفی برای گفتن درباره آن موضوع نداری.
از طرف دیگر می دانی هر روزی که نمی نویسی از اهداف و آرزوهایت دورتر می شوی.
یکی دو روز دیگر هم با همین شرایط سپری می کنی که کم کم استرس تمام وجودت را می گیرد. بله زنگ خطر به صدا در آمده است.
سریع پشت میز کامپیوترت بر می گردی و سعی می کنی درباره همان موضوع همیشگی بنویسی.
مقاله را به هزار زور و زحمت تمام می کنی اما این دفعه دیگه به دلت نمی چسبه
.
احساس می کنی حرف تازه ای دیگر نداریhttps://eqva.net/finding-your-next-killer-idea
eqvanet is offline   Reply With Quote